Täiendusõpe põhikooli lõpetajale ja gümnaasiumisse astujale
Kursustele ootame 9. klassi õpilasi, kes soovivad täiendavalt valmistuda põhikooli inglise keele lõpueksamiks. Toimuvad rühmatunnid, kus käsitletakse eksamiks vajaminevat materjali. Kursusel saab ettevalmistuse nii põhikooli lõpueksamiks kui ka erinevatesse gümnaasiumidesse kandideerimiseks.
Tulge meile õppima, aitame teil koolis õpitud materjali kinnistada ja korrata.

Kursused kestavad …jaanuarist kuni …aprillini 2017 ja toimuvad kahes rühmas.
Sihtgrupp: 9. kl õpilased.
Õpperühm: kuni 12 õpilast
Klassiruum: 305
Juhendaja: Olga Gabovitš
E-post: olga@laagrik.edu.ee
Maksumus: 145 eurot (võimalik tasuda õppemaksu ka kuupõhiselt)
Kursus sisaldab järgnevat:
 • analüütilise lugemisoskuse arendamine;
 • vahetu suhtlemisoskuse kinnistamine – igapäevaelu situatsioonid ja väljendid, monoloogid, rollimängud jm;
 • jälgimis- ja kuulamisoskuse arendamine, info saamine ja edastamine;
 • põhikooli grammatika kordamine ja kinnistamine;
 • kirjutamisoskuse arendamine (official and unofficial letter, report, review, speech).

Toimumise aeg:

Läbitavad grammatilised teemad:

 • ajavormid (Present Simple, Present Progressive etc),
 • umbisikuline tegumood (Passive Voice),
 • tingimuslaused (Conditionals),
 • kaudne kõne (Reported Speech),
 • mitmeosalised tegusõnad (multi-part verbs),
 • artiklid, asesõnad ja eessõnad (articles, pronouns, prepositions)

Tulemus:

Arvestades aktiivset kaasatöötamist ja panustamist ka iseseisvale tööle, on õpilane kursuse lõppedes omandanud järgmised teadmised ja oskab:

 • kasutada vajalikku sõnavara nii ametlike kui ka mitteametlike kirjade kirjutamisel;
 • kuulamise põhjal infot edastada;
 • analüüsida kirjalikku teksti ja ennast väljendada nii kirjalikult kui ka suuliselt;
 • esitada lühikest monoloogi ja vestelda igapäevastel teemadel, täienenud on eneseväljendusoskus;
 • rakendada grammatikareegleid.

Koolivaheajal tunde ei toimu.
Õppemaks kuulub koolituskulude alla!