ÕPILANE:
 • on „tere“ alati kaasas
 • osaleb enda poolt valitud huviringi õppetundides
 • ei puudu tundidest põhjuseta ja informeerib õpetajat teadaolevast eelseisvast puudumisest
 • õpib rõõmuga ise, laseb kaasõpilastel õppida ja õpetajatel õpetada
 • pärast tundide lõppu ootavad õpilased huviringide töö algust jms. kooli raamatukogus või aulas
 • tuleb huvialakooli 5-10 minutit enne ringide töö algust
 • suhtub mõistvalt ja hoolivalt kõikidesse kaasõpilastesse
 • austab õpetajaid, kes temaga oma oskusi ja kogemusi jagavad
 • planeerib oma aega ja jõuab õppetundi õigeaegselt
 • ootab ringide töö algust selleks ettenähtud ruumi juures
 • riietusruumidesse võib minna 10 minutit enne huvialaringi algust
 • pärast treeningut on kohustatud riietusruumist lahkuma 20 minuti jooksul
 • käitub viisakalt ja kaaskodanikke arvestavalt, kui õpilane esindab oma kooli ekskursioonidel, matkadel, õppekäikudel, võistlustel ning täidab alati õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi.
 • suhtub mõistvalt ja hoolivalt kõikidesse kaasõpilastesse
 • austab õpetajaid, kes temaga oma oskusi ja kogemusi jagavad
 • planeerib oma aega ja jõuab õppetundi õigeaegselt
 • ei kasuta tunnis mobiiltelefoni, pleierit ja teisi õppetööd segavaid esemeid
 • ei too kaasa ohtlikke esemeid – terariistu, tulesüütamisvahendeid jms – ning tervist kahjustavaid aineid
 • hindab kõrgelt tervislikke eluviise ja ei too huvikooli kaasa ega tarbi tubakasaadusi, alkoholi ja muid mõnuaineid
 • hoiab kooli ja kaasõpilaste vara, hüvitab tekitatud kahju
 • peab lugu kooli ja selle territooriumi puhtusest
 • seisab huvikooli hea maine eest