Täiendusõpe põhikooli lõpetajale ja gümnaasiumisse astujale

Kursustele ootame 9. klassi õpilasi, kes soovivad täiendavalt valmistuda põhikooli eesti keele ja kirjanduse lõpueksamiks. Toimuvad rühmatunnid, kus käsitletakse eksamiks vajaminevat materjali. Kursusel saab ettevalmistuse nii põhikooli lõpueksamiks kui ka erinevatesse gümnaasiumidesse kandideerimiseks.

Tulge meile õppima, aitame teil koolis õpitud materjali kinnistada ja korrata.

Kursuse eesmärk:
 • avastada eesti keele ja kirjanduse ilu ning võlu;
 • korrata ja kinnistada põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpitud materjali;
 • korrata lõpueksami sooritamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Läbitavad teemad:

 • rahvaluule ja kirjanduse liigid, žanrid, nende määratlemine;
 • keele- ja kirjandusteoreetilised põhimõisted;
 • funktsionaalne lugemine ja erinevate tekstide analüüs;
 • publitsistliku, ametliku, ilukirjandusliku ja teadusliku stiili tunnused;
 • kirjandiõpetuse põhitõed;
 • lühikirjandi kirjutamine;
 • sõnastus- ja stiiliharjutused;
 • õigekirjaharjutused (täheortograafia, käänamine, pööramine, sõnaliigid, võrded, kokku- ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid, võõrsõnad, veaohtlikud sõnad);
 • nüümid, sõnavara mitmekesistamine (kõnekäänud, vanasõnad jm).

Tulemus:

 • teame rahvaluule liike, tunnuseid;
 • oskame määratleda kirjanduse liike ja žanre;
 • teame peamisi kirjandusteoreetilisi mõisteid;
 • tunneme ära olulisemad kujundid: epiteet, võrdlus, isikustamine, metafoor, kordus;
 • oskame analüüsida ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediateksti;
 • oskame kirjutada lühikirjandit;
 • oskame leida sünonüüme, antonüüme ning neid tekstis kasutada;
 • oskame rakendada õigekirjajuhiseid;
 • väärtustame korrektset emakeelekasutust.

Esimene tund toimub 31. oktoobril!

Koolivaheajal tunde ei toimu.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Juhendaja: Hele Kriisa

Sihtgrupp: 9. kl õpilased.

Õpperühm: kuni 15 õpilast

Kursuse õppemaht on 28 õppetundi ja toimub 14 korral!

Klassiruum: ruum nr 309

Toimumise aeg:

31. oktoober 2023 – 13. veebruar 2024

Teisipäeval, kell 16.00 – 17.30 (VEEL ON VABU KOHTI!)

Maksumus: 192 eurot (võimalik tasuda õppemaksu ka kuupõhiselt 48 eur/kuus)