Täiendusõpe põhikooli lõpetajale ja gümnaasiumisse astujale.

NB! Matemaatikakursust ei toimu, kuna ei ole leitud kursuse juhendajat!

Kursustele ootame 9. klassi õpilasi, kes soovivad täiendavalt valmistuda põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Toimuvad rühmatunnid, kus käsitletakse eksamiks vajaminevat materjali. Kursusel saab ettevalmistuse nii põhikooli lõpueksamiks  kui ka erinevatesse gümnaasiumidesse kandideerimiseks.

Tulge meile õppima, aitame teil koolis õpitud materjali kinnistada ja korrata.

Kursuse eesmärk:
 • avastada matemaatika ilu ning võlu;
 • korrata ja kinnistada põhikooli matemaatikatundides õpitud materjali;
 • korrata lõpueksami sooritamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.
Läbitavad teemad:
 • Arvuhulgad. Arvutamine ratsionaalarvudega.
 • Tehted astmete ja juurtega.
 • Tehted üks- ja hulkliikmetega.
 • Avaldiste lihtsustamine.
 • Protsentarvutus.
 • Võrrandid ja võrrandisüsteemid.
 • Tekstülesanded.
 • Funktsioonid ja nende graafikud.
 • Geomeetria.
 • Tõenäosus ja statistika.
 • Ülevaade eelmiste aastate eksamitest ja tüüpvigadest.
Tulemus:

Kui teha aktiivselt tööd nii kohapeal kui iseseisvalt kodus, siis kursuse lõpetaja teab ja oskab:

 • arvutada ratsionaalarvude, astmete ja juurtega;
 • algebra põhivalemeid ja teisendada ratsionaalavaldisi;
 • lahendada erinevaid protsentülesandeid;
 • lahendada lineaar- ja ruutvõrrandeid ning kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteeme;
 • lahendada tekstülesandeid erinevate võrrandite või võrrandisüstemide koostamise abil;
 • funktsionaalse sõltuvuse mõistet ning võrdelise ja pöördvõrdelise seose, lineaar- ja ruutfunktsiooni  omadusi;
 • joonestada võrdelise ja pöördvõrdelise seose, lineaar- ja ruutfunktsiooni graafikuid;
 • lahendada täisnurkseid kolmnurki kasutades Pythagorase ja Eukleidese teoreemi ning teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid;
 • kasutada ülesannete lahendamisel Thalese teoreemi ning teadmisi kesk- ja piirdenurgast;
 • arvutada ainekavaga määratud tasandiliste kujundite ümbermõõtu ja pindala ning ruumiliste kehade pindala ja ruumala;
 • vaadelda ja kirjeldada igapäevaelus ettetulevaid andmestikke ja leida aritmeetilist keskmist, moodi ning mediaani;
 • statistilise tõenäosuse tähendust ja leida lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosust. 

NB! I rühma esimene tund toimub 10. jaanuaril 2024!

Koolivaheajal tunde ei toimu.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Juhendajad: kursuse õpetajad on veel täpsustamisel

Sihtgrupp: 9. kl õpilased.

Kursuse õppemaht on 28 õppetundi!

Õpperühm: kuni 12 õpilast

Toimumisaeg: K, kell 16.00 – 17.30

Toimumiskoht:
Laagri Kool ruum nr 327 (õpetaja täpsustamisel)
Laagri Kool ruum nr 328  (õpetaja täpsustamisel)

Toimumisperiood:
I rühma
kursus toimub 10.01.2024 – 24.04.2024 

II rühma kursus toimub 10.01.2024 – 24.04.2024 

Maksumus: 192 eurot (võimalik tasuda õppemaksu ka kuupõhiselt 48 eur/kuus)