Tehnoloogiaõpetus (4.-9. klassid)

Tegevused: robootika (arduino), 3D modelleerimine ja printimine, CNC lõikamine, erinevate materjalide käsitsi- ja masintöötlemine, vooluringide koostamine, programmeeerimine, tootedisain jpm.

Õppekava eesmärgid on:

 • õppida mõistma ning omavahel seostama erinevaid kaasaegses tootmises reaalselt
  kasutusel olevaid tootearendus- ja tootmistehnoloogiaid ning rakendama neid
  omaloominguliste toodete loomisel;
 • äratada huvi tootearendus- ja tootmistehnoloogiate ning inseneri elukutse vastu;
 • näidata õppijale praktilist rakenduspunkti ainetundides õpitud matemaatilistele,
  infotehnoloogilistele, füüsikalistele ja keelelistele pädevustele;
 • pakkuda täiendust ning kinnistamisvõimalust töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides
  õpitavatele teemadele;
 • arendada õpilaste üldisi õpioskusi;
 • arendada koostöö ja planeerimise oskust ning üldist suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;
 • julgustada õpilasi loovalt mõtlema ning oma ideid väljendama.

Õppekorraldus ja sisu:

Valdav osa õppest koosneb etteantud, kuid ka omaloominguliste toodete valmistamisest. Toodete valmistamisel õpitakse rakendama väga mitmekülgseid ja huvitavaid oskusi. Fookuses on kõige kaasaegsemad tootearendustehnoloogiad alates disainitarkvarast kuni prototüüpide valmistamiseni. Saame kasutada erinevaid 3D printereid kui ka CNC freespinki. Kasutaav arvutitarkvara on tihtipeale sama, mida insenerid reaalses elus kasutavad, näiteks Solid Edge või Fusion 360. Lisaks tuleb huviringis ohtralt ette kõige tavalisemat käsitööd, kus erinevaid materjale tuleb lõigata, lihvida, puurida, joota, keevitada, värvida jne. Valitud toodetesse on põimitud ka vooluringide koostamine, mis algavad lihtsamatest ning liiguvad edasi keerulisemateni. Keerulisemad vooluringid sisaldavad ka mikrokontrollerit ning on võimalik arendada programmeerimisoskust. Kasutame enamasti Arduino arendusplatvormi, mille programmeerimine algab baaskeele tundmisest.

Tehnoloogiaõpetuse huviringi on kombineeritud omavahel väga mitmekülgseid erialaseid oskusi, mida mujal arendada ei saa. Koolitundides ja mujal õpitud tarkused ja oskused moodustavad tervikliku seose, mille näitamine on meie põhieesmärgiks.

Tehnoloogia huviringi õppekava

Väljundid:
Avaram tehnoloogiline maailmapilt
: Seadmete kasutamine peaks avama uue dimensiooni õpilase teadmistes elektrivoolu, elektroonika, automaatikaseadmete ja infotehnoloogia maailmas.

Loova mõtlemise kasutamine erinevate probleemide lahendamisel: mikrokontrollerit programmeerides on võimalik lahendada lõputul hulgal nii elulisi, kui vähem elulisi kunstlikult loodud abstraktseid probleeme. Probleemsituatsioonidele lahenduse otsimine ärgitab loovalt rakendama omandatud teadmisi ning motiveerib juurde hankima uusi teadmisi.

Sisemiselt motiveeritud õpioskus: Seadmete järk-järguline tundmaõppimine peaks looma nö hasardi uute ja keerulisemate väljakutsuvamate ülesannete lahendamiseks. Iseendale püstitatud probleemi lahendamine on kindlasti huvitavam ja sisemisest motivatsioonist tingitum, kui etteantud ülesande lahendamine.

Teoreetilise füüsika ja matemaatiliste oskuste praktiline rakendamine: Vooluringide koostamisel tuleb teostada hulgaliselt aritmeetilisi arvutusi ja võtta arvesse seni võib-olla vaid valemikujul õpitud füüsikaseadusi. Antud tegevus aitab kinnistada reaalainetundides õpitut ja loob käegakatsutava seose teoreetilise ja praktilise maailma vahel.

Loogiline analüüsioskus: Programmeerimine on olemuselt erinevate muutujate vahele mingi loogilise seose tekitamine. Sama põhimõte kehtib ka kogu ülejäänud teadusliku maailma olemuse kohta. Programmeerimisega tegelemine on ühene ja otsene viis loogilise mõtlemise arendamiseks.

3D tehnika leiab järjest laiemat kasutuselevõttu just tootearenduses ning võimaldab alustavatel etevõtetel luua lihtsalt ja soodsalt prototüüpe, siis on kindlasti tegu valdkonnaga, mis annab noortele vajalikud algteadmised, mida saab rakendada gümnaasiumiastmes õpilasfirmade käivitamisel või edaspidi oma ettevõtte arendamisel. Lisaks arendab 3D modelleerimise kasutamine nii huvi- kui üld hariduses läbi õppeülesannete lahendamise probleemilahendusoskust. 3D huviring annab noortele võimaluse õppida erinevaid tehnilisi kompetentse juba põhikooli ajal.

Ring avatakse 8 õpilasega.

Õppemaks kuulub koolituskulude alla!

Esimene tund toimub 14.september.  

Õpetaja: 

Mait Pinsel
Kontakt: 
pinselmait@gmail.com

Õppetasu: 

28,- eur kuus

Laagri Kooli peamajas

Vanuserühm: 4.-9. klassid
Toimumisaeg:
Neljapäeval, kell 15.00-16.30

Toimumiskoht: Laagri Kool, metallitööklass

Möldre majas

You are currently viewing Tehnoloogiaõpetus (4.-9. klassid)